Przypis: 1


Według Mieczysława Hartleba Kochanowski nawiązkuje do Trionfo del Tempo Petrarki (w. 110 i n.). Zdaniem Janusza Pelca jest tu tylko odbicie Snu Scypiona Cycerona i Pociechy Filozofii Boecjusza (zob. M. Hartleb, Nagrobek Urszulki. Studium o genezie i budowie Trenów Jana Kochanowskiego, Kraków 1927, s. 54–55; J. Pelc, przypis do foricenium 120, w: J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1997, s. 99). (JN)


Zamknij okno