TRANSKRYPCJA

Phaenomena >  strony 1 -  1


left right  Karta tytułowa
 
vide imaginem

STRONA 1

Oryginalny skan