Jan Kochanowski (1530-1584)

Komentarz edytorski

..

Lista przypisów redakcyjnych

Dryas Zamchana , komentarz nr 1

Dryas – driada, w mitologii greckiej nimfa drzewna. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 2

Quis novus...hospes? - egzordialne pytanie retoryczne, w funkcji aprosdokezy (zaskoczenia na widok tak niezwykłego gościa); „niezwykłość”  postaci króla ma podkreślać epitet „novus”, którego odpowiednika brak w wersji polskiej dzieła. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 3

Heroum sanguine cretum/Prodit – topika panegiryczna (utrwalona już w starożytności przez Pryscjana z Cezarei) odwołująca się do zaszczytnego pochodzenia władcy. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 4

fertur Piletius ursos/His equitasse locis – prawdopodobnie chodzi o Mikołaja Pileckiego (zm. 1550), kasztelana lwowskiego, który w pierwszej połowie XVI w. był starostą w dobrach królewskich Zamchu; jego wnukiem był Krzysztof Kobylański, poeta renesansowy (ok. 1520–1565). [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 5

praedura est orea, leges – starożytna maksyma prawnicza, obecna jeszcze w tezaurusach średniowiecznych. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 6

hinc silvae adsurgunt – por. Verg. Ecl. 5, 77; Georg. IV, 8; Aen. VI, 707. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 7

dorcades – por. Lucr. De rerum natura IV 1161; Nabateis Euris – por. Iuv. II 126. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 8

servivit Ivano,/Quem..nomine Kustram – Iwan Kustra, ruski możnowładca (XIV w.), założył wieś Łukowa, która później weszła w skład starostwa zamechskiego. [AG]

Dryas Zamchana , komentarz nr 9

defluimus folia – por. Hom. Il. VI, 146–149; XXI 463–466; Hor. Ars poetica 60–61. [AG]

Pan Zamchanus , komentarz nr 1

Pan ego sum – Pan, grecki bóg opiekuńczy lasów i pól, wywodzący się z Arkadii, strzegący pasterzy oraz ich trzody; w mitologii rzymskiej utożsamiany był Faunem lub Silvanusem; przedstawiany w postaci pół-człowieka i pół-zwierzęcia; wierzono, że przebywa głównie w górach i gajach, w pobliżu źródeł i drzew. [AG]

Pan Zamchanus , komentarz nr 2

Hesperidum...felicibus hortis – por. tytuł poczytnego dzieła renesansowego Giovanniego Pontana, De hortis Hesperidum libri duo. [AG]